Print & Art Partner
T:+31 (0)299 - 321 666
Chipbuddy Logo
  • Gratis verzending binnen Nederland en BelgiĆ«.
  • Snel geleverd.
  • Op maat gemaakt.

Inhoudsopgave

Artikel 1: Identiteit van de ondernemerArtikel 2: Algemene informatieArtikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomstenArtikel 4: Prijzen/PrijsverhogingArtikel 5: AfleveringArtikel 6: Levertijd

Artikel 1 : Identiteit van de ondernemer

Chipbuddy International VOFVolume 881446WJ, PurmerendT: +31 (0)299 - 321 666E: info@chipbuddy.nlBankgegevensChipBuddy International VOFRekeningnummer: NL56INGB0004892856Locatie: PurmerendKVK:Amsterdam, nummer : 52947742BTW: NL850679023B01

Artikel 2. Algemene informatie

2.1: Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben alleen betrekking op Chipbuddy International

2.2: Deze voorwaarden hebben betrekking op alle handelingen die Chipbuddy International uitvoert.

2.3: In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst, in ten goede komen van de consument.

2.4: Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

2.5: Bedenktijd: Voordat het product verzonden is, kunt u gratis het product laten annuleren. Mocht er iets aan het product mankeren dan kunt u dat zonder verdere kosten aan ons terug sturen. Anders als genoemd, zullen er verzendkosten berekend worden over de retourzending.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Chipbuddy International.

3.2: Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Chipbuddy International eerst na schriftelijke bevestiging.

Feitelijke uitvoering of een door Chipbuddy International verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

3.3: Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Chipbuddy International en afnemer hieraan gebonden.

3.4: Aanbiedingen van Chipbuddy International gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.5: Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen/Prijsverhoging

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (online shop).

4.2 Chipbuddy International garandeert altijd lage prijzen, prijsverhogingen na de totstandkoming niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, de liquiditeit, of profitabiliteit in gevaar brengt.

4.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 5. Aflevering

5.1 Alle producten die in de shop online staan zijn op voorraad en worden binnen X aantal dagen na bestelling verzonden.

Voor het verzenden van bestelde producten kan Chipbuddy International verzendkosten in rekening brengen.

Echter leveren wij alle goederen in Nederland zonder verzendkosten. De levering vindt plaats op het bij Chipbuddy International bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

5.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.

5.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

5.4 Aan de leveringsplicht van Chipbuddy International zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de Chipbuddy International geleverde producten aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

5.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 6. Levertijd

6.1 Een door Chipbuddy International opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

ONLINE SHOP

De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens, betalingen in het bezit van Chipbuddy International zijn, waarna Chipbuddy International zal trachten om binnen een x aan dagen de producten te leveren.

Voor vieren bestellen bij Chipbuddy International is de volgende dag in huis.

6.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Chipbuddy International (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 1-3 dag gedaan te hebben.

Indien dit niet mogelijk is om een of andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Uiteraard streven wij naar een zeer snelle levering van 1-3 dagen.